Fotograf: Mostphotos

Viltövervakning

Viltförvaltningen är människans medvetna strävan att långsiktigt nyttja, bevara, öka eller minska den förnyelsebara resursen som viltbestånden utgör. Viltförvaltning innebär att man fortlöpande följer viltstammarnas utveckling och tillstånd. Den är en mycket viktig del i Svenska Jägareförbundets verksamhet eftersom den utgör ett betydelsefullt kunskapsunderlag för viltskötseln.

Den viktiga viltrapporteringen

 
Bakgrund

Svenska Jägareförbundet har samlat in avskjutningsstatistik sedan 1939. Den bygger på rapporter från jägarna i olika jaktlag, jaktvårdsområden, jaktklubbar etc. Statistiken samlas in länsvis. För varje län beräknas, med utgångspunkt från den areal som rapporteringen täcker, den länsvisa totala avskjutningen av varje jaktbar viltart.

Varför en avskjutningsrapport?

Avskjutningsstatistiken är ett index och visar förändringar i avskjutningen mellan år. För de flesta arter speglar förändringar i avskjutningsstatistiken också förändringar i beståndens storlek. Resultaten från viltövervakningen används på flera olika nivåer. Lokalt krävs uppgifter över framförallt klövviltets utveckling för att anpassa jakten efter rådande förhållanden. På nationell nivå kan viltövervakningen fånga upp förändringar hos viltstammarna som kan leda till ändrade jakttider eller specifika skötselåtgärder.

Rapporteringsperioden är 1 april - 31 mars.

Hur hanteras avskjutningsrapporten?

När avskjutningsrapporten har kommit kontoret tillhanda och sorterats efter län börjar instansningen av uppgifter som t ex län, kretstillhörighet, markens areal och antal fällt vilt. Person- och adressuppgifter stansas inte in i något register! Sammanställningen av de instansade uppgifter sker centralt och redovisas på regional och lokal nivå av verksamhetskontoret genom utskick, i Svensk Jakt Nyheter och på länsföreningarnas hemsidor.

Riksstatistik med mera finns tillgängligt på Svenska Jägareförbundets hemsida

Jägaren - den viktigaste länken

Ingen har bättre kunskap än jägaren och markägaren om förekomst och utveckling av flora och fauna i hans närhet. Med denna kunskap som grund bidrar han till viltövervaknigen med sina avskjutningsrapporter och olika typer av inventeringar. Hans frivilliga insatser - som kanske inte alltid uppmärksammas som de borde - är ovärderliga för en medveten strävan att långsiktigt nyttja, bevara, öka eller minska den förnyelsebara naturresurs som viltbestånden utgör.

 

Övriga frågor

Kontakta Mattias Wahle Jaktvårdskonsulent

Senast uppdaterad den 04 juli 2023